fbpx

מחיר מנויים

משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
25 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • כלי עזר וחקירה לכל הנושאים
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
 • עדכונים, נושאים ומשחקים ללא עלות נוספת
 • 300 ש״ח לשנה
הכי פופולרי

מנוי שנתי

לילד אחד
20 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • כלי עזר וחקירה לכל הנושאים
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
 • עדכונים, נושאים ומשחקים ללא עלות נוספת
 • 240 ש״ח לשנה

משפחתי שנתי

עד 3 ילדים
25 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • כלי עזר וחקירה לכל הנושאים
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
 • עדכונים, נושאים ומשחקים ללא עלות נוספת
 • 300 ש״ח לשנה
הכי פופולרי

מנוי שנתי

לילד אחד
20 לחודש
 • גישה לכל הנושאים והמיומניות
 • אתגרי חשיבה וחידות לפיתוח חוש מספרי
 • וידאו מונפש המקנה יידע בכל נושא
 • כלי עזר וחקירה לכל הנושאים
 • עזרה מובנית לכל שאלה ותרגיל
 • עדכונים, נושאים ומשחקים ללא עלות נוספת
 • 240 ש״ח לשנה

המחירים אינם כוללים מע"מ